สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ :

หน้าแรก :  รายงานข่าวหัวข้อข่าวเรื่องน่าสนใจบทความดาวน์โหลด |  เว็บน่าสนใจค้นหากระดานข่าว

ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ รับฟังข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน แจ้งโทรศัพท์ได้ที่สายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙ หรือ ๐-๒๖๒๘-๖๓๔๖ ศูนย์บริการประชาชน (ศูนย์บริการร่วม) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
ศูนย์บริการ
แสดงเมนู | ซ่อนเมนู
ร่วมเสนอแนะ
เรียนฟรี 15 ปี
แบบสำรวจ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต้องการให้มีกิจกรรมใดมากที่สุด

ส่งเสริมด้านคุณธรรม/จริยธรรม
ส่งเสริมด้านสุขภาพ
ส่งเสริมด้านวิชาการ
ส่งเสริมด้านทักษะอาชีพผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน 238
จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
6562471
คน ตั้งแต่ เมษายน 2551
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 38 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สถิติรับเรื่องร้องเรียน
- ภาพรวมทั้งหมด
- ธันวาคม 2557
SAMACenter.com :: ดูกระทู้ - ร้องเรียนการประพฤติตนของผู้บริหารในระดับอุดมศึกษา(ด่วน)
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ร้องเรียนการประพฤติตนของผู้บริหารในระดับอุดมศึกษา(ด่วน)

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    SAMACenter.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> การประพฤติตน
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
KUGradstudents
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 11/09/2015
ตอบ: 7

ตอบตอบ: 11/09/2015 4:01 pm    ชื่อกระทู้: ร้องเรียนการประพฤติตนของผู้บริหารในระดับอุดมศึกษา(ด่วน) ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรื่อง ร้องเรียนและขอความเป็นธรรมช่วยเหลือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ตามที่นิสิต (ดังรายชื่อที่แนบท้าย) ได้รับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโทและเอกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรแบบ ๒.๑ (ทำวิทยานิพนธ์) ภาคปกติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ในปัจจุบัน) นั้น ได้รับความเดือดร้อนตามประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ ๑ การจัดตั้งหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดไว้
ประเด็นที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา
ประเด็นที่ ๓ การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประมวลความรู้
ประเด็นที่ ๔ จรรยาบรรณของอาจารย์ผู้สอน
ประเด็นที่ ๕ การปิดหลักสูตร
ประเด็นที่ ๖ กรณีตัวอย่างที่มีผู้ตั้งกระทู้ผ่านสื่อออนไลน์
ประเด็นที่ ๗ โปรดพิจารณาภาระงานสอน ตำแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนของ
อ.ดร.อนามัย ดำเนตร


รายละเอียดในแต่ละประเด็นได้แนบมาพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

นิสิตปริญญาเอกและปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล

ผู้ติดต่อประสานงาน:
นางสาวชีวลา บาดกลาง นิสิตระดับปริญญาเอก โทร. ๐๙๔ ๕๙๓ ๔๙๐๙
นายบริวัฒน์ เกตุศรีบุรินท์ นิสิตระดับปริญญาโท โทร. ๐๙๑ ๐๐๙ ๗๗๙๖

สรุปประเด็นปัญหาดังนี้

ประเด็นที่ ๑ การจัดตั้งหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดไว้
สาเหตุ - ประธานหลักสูตรไม่ได้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานฯ ของ สกอ.
ผลกระทบ
๑. ขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การจบการศึกษาของนิสิตล่าช้า
๒. นิสิตเกิดการสูญเสียเวลาและ เงินทุนที่ได้รับมาจากต้นสังกัด

ประเด็นที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา
สาเหตุ - คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. ไม่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ภายในระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่เริ่มสอนและอาจารย์ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ
ผลกระทบ
๑. อาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีประสบการณ์หรือความชำนาญในการให้คำแนะนำทางด้านวิชาการและการทำวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิต

ประเด็นที่ ๓ การสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนิสิตปริญญาเอกและการสอบประมวลความรู้สำหรับนิสิตปริญญาโท
สาเหตุ
๑.ประธานหลักสูตรไม่ได้ดำเนินการสอบวัดคุณสมบัติและสอบประมวลความรู้ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม และมีการดำเนินการที่ไม่มีความยุติธรรมชัดเจน เช่นการตรวจข้อสอบ และการจัดสอบ
๒. การตรวจข้อสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตแต่ละคนจะตรวจเพียงข้อเดียว และไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ได้แจ้งนิสิตก่อนสอบและตัดสินว่านิสิตสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน
ผลกระทบ
๑.ทำให้นิสิตเกิดความล่าช้าในการทำวิทยานิพนธ์และส่งผลกระทบต่อนิสิตที่หมดสัญญาทุนในการลาศึกษาต่อ
๒.ส่งผลให้เกิดการเหลื่อมล้ำในการสอบ เนื่องจากไม่มีความชัดเจนและยุติธรรมสำหรับนิสิตทุกคน

ประเด็นที่ ๔ จรรยาบรรณของอาจารย์ผู้สอน
สาเหตุ
๑.ประธานหลักสูตรไม่ดำเนินถูกต้องเหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณ โดยมักใช้คำพูด ถ้อยคำที่หยาบคายในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับนิสิต และการพูดที่แสดงถึงการเหยียดหยาม ไม่ให้เกียรติ ดูถูก ซ้ำเติม ส่อเสียด ล่วงละเมิดเรื่องส่วนบุคคลและศาสนา บีบคั้น กดดัน และประณามให้เกิดความอับอายในที่สาธารณะ
ผลกระทบ
๑.นิสิตรู้สึกท้อแท้ หมดหวัง และตัดสินใจลาออกไปจำนวนมาก

ประเด็นที่ ๕ การปิดหลักสูตร
สาเหตุ - ประธานหลักสูตรบริหารงานเพียงผู้เดียว โดยใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ ขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ผลกระทบ
๑. นิสิตเกิดการสูญเสียเวลาและ เงินทุนที่ได้รับมาจากต้นสังกัด
๒. ส่งผลต่อความรู้สึกมั่นคงทางการเรียนของนิสิต

ประเด็นที่ ๖ กรณีตัวอย่างที่มีผู้ตั้งกระทู้ผ่านสื่อออนไลน์
สาเหตุ - เกิดความไม่พึงพอใจจากบุคลากรภายในหน่วยงานที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร ผลกระทบ - ส่งผลต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย

ประเด็นที่ ๗ ภาระงานสอนตำแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนของประธานหลักสูตรที่มากกว่าปกติ
สาเหตุ - เพื่อให้มีภาระงานส่วนเกินที่จะได้ค่าตอบแทนเพิ่มมากขึ้น
ผลกระทบ - การจัดการเรียนการสอนขัดแย้งกับสภาพความเป็นจริง อาจารย์ไม่มีเวลาให้นิสิตอย่างเต็มที่

จากประเด็นปัญหาทั้งหมดของนิสิตระดับปริญญาโทและเอกดังกล่าว ได้มีการดำเนินการยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมและร้องเรียนไปยังหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามเวลาแล้วดังนี้

๑. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยื่นเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๒. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยื่นเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๓. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยื่นเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘


แต่ปรากฏว่าเรื่องร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมและร้องเรียนดังกล่าวนั้น ยังมิได้มีการดำเนินการที่เห็นผลชัดเจน เนื่องด้วยเวลาของนิสิตมีเวลาที่จำกัดตามกรอบระยะเวลาศึกษาที่กำหนดไว้ ดังนั้นหากยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่เร่งด่วนชัดเจน อาจส่งผลเสียร้ายแรงให้นิสิตบางส่วนพ้นสภาพความเป็นนิสิต ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้

(รายชื่อนิสิตแนบท้าย)
รายชื่อนิสิตปริญญาโท-เอก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ปริญญาเอก
ลำดับที่/รหัสประจำตัวนิสิต/ชื่อ สกุล/เบอร์โทรศัพท์
๑ ๕๔๒๘๖๐๐๐๒๑ นายจารึก ราชสมบัติ ๐๘๑ ๔๓๑๗๑๗๑
๒ ๕๔๒๘๖๐๐๐๗๑ นายผจญศักดิ์ มิ่งสกุล ๐๙๑ ๐๒๕๙๓๒๒
๓ ๕๔๒๘๖๐๐๑๖๑ นางสาวจิตติมา ชูพันธุ์ ๐๘๙ ๔๖๙๘๗๐๗
๔ ๕๔๒๘๖๐๐๑๗๙ นางสาวชีวลา บาดกลาง ๐๙๔ ๕๙๓๔๙๐๙
๕ ๕๔๒๘๖๐๐๒๑๗ ร.อ.หญิงวนิชา แสนจันแดง ๐๘๑ ๗๗๖๙๔๗๑
๖ ๕๔๒๘๖๐๐๒๒๕ นางสาววัชรินทร์ ฟองโหย ๐๘๖ ๙๖๗๑๙๒๗
๗ ๕๕๒๘๖๐๐๐๙๐ นางสาวสิริสุดา ทองเฉลิม ๐๘๐ ๔๘๒๑๒๑๓
๘ ๕๕๒๘๖๐๐๐๘๑ นางสาวมัณฑณา พันธุ์ดี ๐๘๑ ๔๔๓๖๓๐๖
๙ ๕๕๒๘๖๐๐๐๔๙ นางสาวชนิศา นิ่มสะอาด ๐๘๖ ๐๑๒๗๙๘๗
๑๐ ๕๖๒๘๖๐๐๐๖๗ นางสาวอรวรีย์ พรมทา ๐๘๙ ๗๐๙๑๗๑๘
๑๑ ๕๖๒๘๖๐๐๐๔๑ นางอุไรวรรณ์ รัตนพันธ์ หนูนคง ๐๘๖ ๓๕๓๐๙๘๕
๑๒ ๕๗๒๘๖๐๐๐๑๘ นางสาวทัศนพรรณ ไพศาลนันทน์ ๐๘๙ ๗๖๒๔๓๖๙

ปริญญาโท
ลำดับที่/รหัสประจำตัวนิสิต/ชื่อ สกุล/เบอร์โทรศัพท์
๑ ๕๔๒๕๖๐๐๑๗๘ นายบริวัฒน์ เกตุศรีบุรินท์ ๐๙๐ ๐๐๙๗๗๙๖


รายชื่อนิสิตปริญญาโท-เอก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (ได้ลาออกไปแล้ว)

ปริญญาเอก
ลำดับที่/รหัสประจำตัวนิสิต/ชื่อ สกุล/เบอร์โทรศัพท์
๑ ๕๔๒๘๖๐๐๐๕๕ นางสาวปนัดดา ประทุมรัตน์ ๐๘๑ ๗๗๑๓๗๓๒
๒ ๕๔๒๘๖๐๐๑๑๐ นางสาวสิริกาญจน์ ศรีวิศาล ๐๘๑ ๕๓๓๙๐๒๔
๓ ๕๔๒๘๖๐๐๐๘๐ นางสาววราภรณ์ มิ่งขวัญ ๐๘๙ ๔๖๑๗๔๙๘
๔ ๕๔๒๘๖๐๐๐๔๗ นายนคโรจน์ อินทรีย์สังวร ๐๘๔ ๗๒๖๘๒๔๘

ปริญญาโท
ลำดับที่ รหัสประจำตัวนิสิต ชื่อ สกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์
๑ ๕๔๒๕๖๐๐๐๕๔ นางสาวศิรประภา พันธ์พงษ์ ๐๙๒ ๓๙๗๗๒๕๓
๒ ๕๔๒๕๖๐๐๑๖๐ นางสาวชีรีนน์ สาเมาะ ๐๘๒ ๘๓๓๖๗๗๒
๓ ๕๕๒๕๖๐๐๐๒๑ นางสาวอัจฉรีย์ เทศนุ้ย ๐๘๔ ๑๐๙๙๒๖๗


แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย KUGradstudents เมื่อ 11/09/2015 4:26 pm, แก้ไขทั้งหมด 1 ครั้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
king_1579
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 24/08/2010
ตอบ: 3425

ตอบตอบ: 11/09/2015 4:22 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เจ้าหน้าที่สายด่วนการศึกษา 1579 จะดำเนินการส่งเรื่องของคุณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
KUGradstudents
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 11/09/2015
ตอบ: 7

ตอบตอบ: 23/09/2015 3:22 pm    ชื่อกระทู้: ตอบคุณ King_1579 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ เลยหรือครับ ขณะนี้คณะนิสิตเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก บางส่วนใกล้สิ้นสภาพความเป็นนิสิตแล้ว เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา รบกวนขอความเมตตาเข้ามาช่วยเหลือนิสิตกว่า 20 คนด้วยครับ

จักขอบพระคุณเป็นยิ่งนัก
ตัวแทนคณะนิสิตผู้ร้องเรียน
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
king_1579
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 24/08/2010
ตอบ: 3425

ตอบตอบ: 23/09/2015 3:45 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอความกรุณาช่วยใช้กระทู้เดียวกันด้วยนะครับ

ขอบคุณมากครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
KUGradstudents
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 11/09/2015
ตอบ: 7

ตอบตอบ: 23/09/2015 4:01 pm    ชื่อกระทู้: ตอบคุณ King_1579 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับ เนื่องจากเรื่องที่ร้องเรียนนั้นคาบเกี่ยวหลายประเด็นทั้งความประพฤติและการบริหารงานของบุคคลากรทางการศึกษา จึงมิทราบว่าจะดำเนินการชี้แจงในกระทู้ร้องเรียนใดเป็นหลัก และไม่สามารถติดต่อ 1579 ได้เลย จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

คณะผู้ร้องเรียน
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Ju1579
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 14/01/2015
ตอบ: 543

ตอบตอบ: 23/09/2015 5:10 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สามารถติดต่อได้ที่02-6286346 ครับเป็นหมายเลขชั่วคราว
เนื่องมีการปรับปรุงระบบครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    SAMACenter.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> การประพฤติตน ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
 
  หน้าแรก :  รายงานข่าวหัวข้อข่าวเรื่องน่าสนใจบทความดาวน์โหลด :  เว็บน่าสนใจค้นหากระดานข่าว
หากมีข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน
กรุณาแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๖๓๔๖ หรือสายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙
ศูนย์บริการประชาชน (ศูนย์บริการร่วม) กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Website Power by MOENet. Design By : Bumrung Ch.Com

แลกเปลี่ยนข้อมูล backend.php or ultramode.txt

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.