สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ :

หน้าแรก :  รายงานข่าวหัวข้อข่าวเรื่องน่าสนใจบทความดาวน์โหลด |  เว็บน่าสนใจค้นหากระดานข่าว

ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ รับฟังข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน แจ้งโทรศัพท์ได้ที่สายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙ หรือ ๐-๒๖๒๘-๖๓๔๖ ศูนย์บริการประชาชน (ศูนย์บริการร่วม) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
ศูนย์บริการ
แสดงเมนู | ซ่อนเมนู
ร่วมเสนอแนะ
เรียนฟรี 15 ปี
แบบสำรวจ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต้องการให้มีกิจกรรมใดมากที่สุด

ส่งเสริมด้านคุณธรรม/จริยธรรม
ส่งเสริมด้านสุขภาพ
ส่งเสริมด้านวิชาการ
ส่งเสริมด้านทักษะอาชีพผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน 285
จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
9100486
คน ตั้งแต่ เมษายน 2551
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 39 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สถิติรับเรื่องร้องเรียน
- ภาพรวมทั้งหมด
- ธันวาคม 2557
เรื่องร้องเรียนทั่วไปจากส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ
1. เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน เกี่ยวกับสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ที่ไม่เป็นธรรม เช่น เงินบำเหน็จบำนาญ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเสี่ยงภัย ค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียน การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา การขอทุนการศึกษา เป็นต้น 

     ขั้นตอนการปฏิบัติ

      1.1 ลงทะเบียนรับเรื่องโดยจำแนกว่ามาจากส่วนราชการ/ หน่วยงาน/องค์กรใด และระบุชื่อผู้ร้อง ผู้ถูกร้องเรียน และเรื่องที่ร้องทุกข์ ร้องเรียน

      1.2 วิเคราะห์เรื่องว่าผู้ร้องต้องการความช่วยเหลือเรื่องใด เป็นเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับส่วน ราชการ/หน่วยงานใด หากเป็นเรื่องการขอทุนการศึกษาหรือการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจะต้องวิเคราะห์ว่าเป็นเรื่องประเภทใด ศึกษาอยู่ในระดับใด หากเป็นการขอทุนการศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบคือศูนย์บริหารโครงการแก้ไขปัญหาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส หากเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจะต้องวิเคราะห์ว่าศึกษาอยู่ในระดับใด ถ้าศึกษาระดับพื้นฐานและอาชีวศึกษา หน่วยงานที่ รับผิดชอบคือ สำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง ระดับปริญญา หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

       1.3 จัดทำบันทึกเพื่อเสนอผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ/ลงนามในหนังสือแจ้ง

ส่วน ราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ - เงื่อนเวลาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการที่ ดี พ.ศ. 2546 - การให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้อง

       1.4 ประสานส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน/แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ร้อง

       1.5 ลงทะเบียนส่งหนังสือออก

2. เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนกล่าวโทษบุคคล/สถานศึกษา/สถาบัน เช่น มีพฤติกรรมส่อไปในทางไม่สุจริตเกี่ยวกับการเรียกรับเงินจากผู้ปกครอง/ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก ทุจริตเรื่องการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ การใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ แก่ตนเอง การบริหารงานไม่โปร่งใสและไม่มีประสิทธิภาพ การเลือกปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา การทุจริตการสอบ การพนัน การ ลงโทษนักเรียนเกินกว่าระเบียบกำหนด การใช้วาจาไม่สุภาพ และการมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว เป็น ต้น

       ขั้นตอนการปฏิบัติ

        2.1 ลงทะเบียนรับเรื่องโดยจำแนกว่ามาจากส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรใด และระบุชื่อผู้ร้อง ผู้ถูกร้องเรียน และเรื่องที่ร้องเรียน

        2.2 วิเคราะห์เรื่องว่าผู้ร้องร้องเรียนบุคคล/สถานศึกษา/สถาบันเกี่ยวกับเรื่องใด และอยู่ในความรับผิดชอบส่วนราชการ/หน่วยงานใด

        2.3 จัดทำบันทึกเพื่อเสนอผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ/ลงนามในหนังสือแจ้ง ส่วนราชการ/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ

              - เงื่อนเวลาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการที่ ดี พ.ศ. 2546

              - การให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้อง

        2.4 ประสานส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

        2.5 ลงทะเบียนส่งเรื่อง

3. เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการพิจารณาดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบ และมาตรการต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ระเบียบ การสอบคัดเลือกข้าราชการ การบรรจุครูอัตราจ้าง/พนักงานราชการ การปรับปรุงตำแหน่ง การ คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น ขั้นตอนการปฏิบัติ

         3.1 ลงทะเบียนรับเรื่องโดยจำแนกว่ามาจากส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรใด และระบุชื่อผู้ร้อง/ผู้ถูกร้องเรียน 

         3.2 วิเคราะห์ว่าเป็นเรื่องอยู่ในความรับผิดชอบส่วนราชการ/หน่วยงานใด

         3.3 จัดทำบันทึกเพื่อเสนอผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ/ลงนามในหนังสือแจ้ง ส่วน ราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ

               - เงื่อนเวลาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการที่ ดี พ.ศ. 2546

               - การให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้อง

         3.4 ประสานส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

         3.5 ลงทะเบียนส่งหนังสือออก

4. เรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมและขอความอนุเคราะห์ในเรื่องต่างๆ เช่น ขอ ย้ายกลับภูมิลำเนา ขอความเป็นธรรมเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ขอความอนุเคราะห์เข้าเรียนในสถานศึกษา ขอใช้สถานที่ของโรงเรียน ขอบุคลากรเพิ่ม ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงเรียน สนามกีฬา และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น ขั้นตอนการปฏิบัติ

         4.1 ลงทะเบียนรับเรื่องโดยจำแนกว่ามาจากส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรใด และระบุชื่อผู้ร้อง ผู้ถูกร้องเรียน และเรื่องที่ร้องเรียน

         4.2 วิเคราะห์เรื่องว่าผู้ร้องขอความเป็นธรรม/ขอความอนุเคราะห์ในเรื่องใดเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือส่วนราชการ/หน่วยงานใด

         4.3 จัดทำบันทึกเพื่อเสนอผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ/ลงนามในหนังสือแจ้ง ส่วน ราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ

               - เงื่อนเวลาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการที่ ดี พ.ศ. 2546

               - การให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้อง

         4.4 ประสานส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

         4.5 ลงทะเบียนส่งหนังสือออก


สงวนลิขสิทธิ์โดย © ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-05-07 (4518 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
 
  หน้าแรก :  รายงานข่าวหัวข้อข่าวเรื่องน่าสนใจบทความดาวน์โหลด :  เว็บน่าสนใจค้นหากระดานข่าว
หากมีข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน
กรุณาแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๖๓๔๖ หรือสายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙
ศูนย์บริการประชาชน (ศูนย์บริการร่วม) กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Website Power by MOENet. Design By : Bumrung Ch.Com

แลกเปลี่ยนข้อมูล backend.php or ultramode.txt

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.