news blog logo
news menu leftnews menu right
Homeประชุมคณะกรรมการ สกสค. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เปรียว   
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2013 เวลา 08:52 น.

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน อาคารสำนักงานคณะกรมการ สกสค.โดยที่ประชุมได้รับทราบกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ สกสค.ประจำปี ๒๕๕๗ โดยกำหนดเป็นวันพฤหัสบดีที่ ๒ ของเดือน เวลา ๑๑.๐๐ น.และที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรม การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยปรับจำนวนคณะกรรมการให้มีจำนวนตามความเหมาะสม เนื่องจากคณะกรรมการจำนวนมาก อาจทำให้ไม่สะดวกต่อการดำเนินงานนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๑ โดยแก้ไขและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน ทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเอื้ออำนวยต่อการนำไปปฏิบัติของส่วนงาน
โดยไม่เพิ่มอัตรากำลังและงบประมาณภาครัฐ พร้อมทั้งพิจารณาคัดเลือกกรรมการ สกสค.จำนวน ๓ คน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรการกองทุนบำเหน็จพนักงานเจ้าหน้าที่ และได้พิจารณาแผนปฏิบัติงานในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของนายสมศักดิ์ ตาไชย ในรอบการปฏิบัติงาน ๑ ปี คือ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๑ โดยแก้ไขและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน ทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเอื้ออำนวยต่อการนำไปปฏิบัติของส่วนงาน โดยไม่เพิ่มอัตรากำลังและงบประมาณภาครัฐ พร้อมทั้งพิจารณาคัดเลือกกรรมการ สกสค.จำนวน ๓ คน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรการกองทุนบำเหน็จพนักงานเจ้าหน้าที่และได้พิจารณาแผนปฏิบัติงานในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของนายสมศักดิ์ ตาไชย ในรอบการปฏิบัติงาน ๑ ปี คือ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2013 เวลา 09:36 น.
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ชั้น 1 อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร  0 2628 6346
สายด่วนการศึกษา 1579

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Template, domains. Valid XHTML and CSS.